پارسی
بسته
جستجو
مشاهده محصولات Solenoid Valves

شیرهای برقی

3 Items in گرید 4 Items in گرید لیست

YSSV-101-JCB-12V

YSSV - 101
VOLT : 12V. - OEM NO : YS 25/1047
یدک استارت 66689890-021

YSSV-102-JCB-12V

YSSV - 102
VOLT : 12V. - OEM NO : YS 25/220804
یدک استارت 66689890-021

YSSV-103-JCB-12V

YSSV - 103
VOLT : 12V. - OEM NO : YS 25/1051
یدک استارت 66689890-021

YSSV-104-JCB-12V

YSSV - 104
VOLT : 12V. - OEM NO : YS 25/974628
یدک استارت 66689890-021

YSSV-105-JCB-12V

YSSV - 105
VOLT : 12V. - OEM NO : YS 25/220992
یدک استارت 66689890-021

YSSV-106-JCB-12V

YSSV - 106
VOLT : 12V. - OEM NO : YS 25/222657
یدک استارت 66689890-021