پارسی
بسته
جستجو

UNIVERSAL

3 Items in گرید 4 Items in گرید لیست

YBM-243A-UNIVERSAL-24V

YBM - 243A
VOLT : 24V.
یدک استارت 66689890-021

YBM-2731-UNIVERSAL-12V

YBM - 2731
VOLT : 12V. - OEM NO : YS WATER PUMP
یدک استارت 66689890-021

YSFP-109-UNIVERSAL-HYUNDAI-24V

YSFP - 109
VOLT : 24V. - OEM NO : YS 21N6-20300
یدک استارت 66689890-021

YSFP-110-UNIVERSAL-12V

YSFP - 110
VOLT : 12V.
یدک استارت 66689890-021

YSFP-111-UNIVERSAL-VOLVO-24V

YSFP - 111
VOLT : 24V. - OEM NO : YS 14515086
یدک استارت 66689890-021

YSFP-112-UNIVERSAL-VOLVO-12V

YSFP - 112
VOLT : 12V. - OEM NO : YS 14517573
یدک استارت 66689890-021