عربی
اغلاق
بحث

CAV

3 Items in شبكة 4 Items in شبكة قائمة

YSSOL-4040-CAV-PERKINS-24V

YSSOL - 4040
VOLT : 24V. - OEM NO : YS LONG TYPE
یدک استارت 66689890-21-98+

YSSOL-4045-CAV-PERKINS-12V

YSSOL - 4045
VOLT : 12V. - OEM NO : YS LONG TYPE
یدک استارت 66689890-21-98+

YSSOL-4060-CAV-24V

YSSOL - 4060
VOLT : 24V.
یدک استارت 66689890-21-98+

YSSOL-4065-CAV-12V

YSSOL - 4065
VOLT : 12V.
یدک استارت 66689890-21-98+